ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ЛИЧНИ ДАННИ


Ние от Онлайн магазинРОСИНИ считаме за изключителна важност защитата на личните данни и се грижим за тяхната сигурност, като сме предприели всички необходими мерки , за да приведем дейността си в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защитана личните данни и тяхната поверителност.
За да извършва дейността си, онлайнмагазин rosini.bg обработваинформация, между която и такавапредставляваща лични данни.

Тази интернет страницасе управлява в съответствие със Законаза защита на личните данни и свързанатаправна уредба, включително, но и не само,с Общия регламент на ЕС за защита наданните (ОРЗД)или т.нар. Регламент GDPR ЕС(2016/679).

Тази политика заповерителност има за цел да Ви информираза начина, по който обработваме Вашителични данни в качеството си на Администраторна лични данни, както и за Вашите права.Ние се стремим да Ви предоставямедостъпна, полезна и прозрачна информацияна нашата интернет страница.


Онлайнмагазин Росини (rosini.bg) есобственост на Росини Христов ООД(наричан по-долу Росини) със седалище иадрес на управление гр. Варна, вписан в ТърговскияРегистър с ЕИК 200595482 Данни за кореспонденция:тел: 0878 929242, e-mail: sales@rosini.bg, адрес: гр. Варна, ул. Акад. Курчатов 1


Събиране и използванена лични данни:

За извършването наосновната ни дейност по обслужванетона нашите клиенти и доставката напоръчаните продукти, е необходимосъбирането, използването, съхранениетои обработката на Вашите лични данни.Предоставянето на тези данни е напълнодоброволно и те ни служат за управлениена Вашия профил в нашата интернетстраница.

Какви данни събираме?

Във връзка с използванетона онлайн магазина https://rosini.bg/от страна на клиентите и за обработкана постъпили поръчки, ние събираме иобработваме следните лични данни, коитоВие ни предоставяте:

 • За създаване на профил в онлайн магазина ние изискваме – две имена, имейл, телефон и адрес;

 • При поръчка на стоки с цел тяхната доставка – две имена, имейл, телефон за контакт, адрес за доставка;

 • За абонамент за бюлетин – две имена и имейл

 • Имате възможност да се регистрирате в rosini.bg и чрез Вашия профил във Facebook. Ако изберете този вариант, ще бъдете насочени към Facebook Admin, където ще бъдете уведомени за предаването на Вашите данни на Росини.

 • В случай, че се наложи възстановяване на сума по поръчка – банкова сметка


Основания и цели заобработка на лични данни:

Във връзка с използванетона онлайн магазина rosini.bg иобработката на постъпилите поръчки,ние събираме и обработваме Вашите личниданни на основание изрично полученотоот Вас съгласие за това; във връзка сизпълнение на задълженията ни по договорс Вас; във връзка със спазването назаконовите ни задължения като Администраторна лични данни и за целите на законовитени интереси или на трета страна.

Ние събираме, съхранявамеи обработваме Вашите лични данни заследните цели:

 1. Създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина. Личните данни се събират чрез форма за регистрация след изрично дадено съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а” от Регламента) посредством отбелязване на поле с отметка за съгласие с Общите условия на сайта и Политиката за поверителност

 2. Сключване на договор, обработка на поръчки и доставка на стоки, което включва приемане, валидиране, изпращане и фактуриране на поръчки; разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или рекламации; връщания на поръчки в съответствие със законовите разпоредби. С цел транспортиране на пратките, ние предоставяме Вашите лични данни на куриерската фирма, за да бъде доставена пратката до Вас. Личните данни се събират чрез формата за поръчки на сайта чрез потребителски профил или като гост  (чл. 6, ал. 1, буква „б“ от Регламента).

 3. Маркетингови цели – събиране на данни за информационен бюлетин на сайта или други маркетингови дейности като показване на релевантни реклами чрез други платформи с цел по-добро потребителско преживяване и изграждане на индивидуален профил на клиента, съобразен с неговите нужди. Събирането на лични данни става посредством форма на основание изрично дадено съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а” от Регламента) и след отбелязване на поле с отметка за съгласие за използване на лични данни и с Общите условия и Политика за поверителност на сайта.

 4. Технически цели. Всеки път, когато посещавате онлайн магазин rosini.bg или различни страници в него, ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание – Вашият IP адрес и страницата, от която сте препратени към нашия сайт; информация за престоя Ви на нашия сайт и страниците, които сте посетили в него; информация за браузъра и операционната Ви система; друг вид техническа информация, съгласно техническите изисквания на информационната система.
  Данните се събират на основание изричното Ви съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а” от Регламента) чрез натискането на бутона „Разбрах” в полето „Запознат съм с Политиката за поверителност и съм съгласен да използвам „бисквитки” при използването на интернет страницата.

 5. Статистически цели

 6. За целите на счетоводните и нормативните изисквания според действащото законодателство.

Срок на съхранениена личните данни

Ние съхраняваме Вашителични данни за срока на съществуванена профила Ви в онлайн магазина или запостоянно при извършване на поръчкабез регистрация и докато клиентът незаяви изрично несъгласие или отказ засъхранение на неговите лични данни.Данните за направени поръчки катоправило се пазят за срок от 5 години зацелите на защита на правните интересина онлайн магазина при съдебни илиадминистративни спорове с потребители,като счетоводните документи се съхраняватза съответния законоустановен срок.След заличаване на акаунта или следизтичане на законоустановения срок евъзможно да бъдат запазени определениданни, когато приложимото законодателствоили законни интереси го налагат.

Получатели и ползвателина Вашите лични данни

Във връзка с изпълнениетона договорните отношения между Росинии клиентите лични данни могат да бъдатпредоставяне на:

 • доставчици на куриерски услуги

 • доставчици на платежни/банкови услуги

 • доставчици на маркетингови/телемаркетингови услуги

 • доставчици на услуги, свързани с пазарни проучвания

 • доставчици на ИТ услуги

 • ако сме задължени по закон или ако е необходимо за защита на законните ни интереси при решаване на спорове, в случай на кибер атаки или други подобни, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Ние гарантираме, чедостъпът до Вашите лични данни отгорепосочените частно правни субекти/третистрани/доставчици се извършва на базасключени договори с тях, съгласнозаконовите разпоредби във връзка съсзащита на личните данни и поверителносттана информацията.

Защита сигурносттана Вашите лични данни

Като Администратор налични данни, ние се ангажираме дагарантираме сигурността на Вашите личниданни, като прилагаме подходящи меркипри съблюдаване на Европейскитестандарти. Съхраняваме Вашите данни насигурни сървъри, като използвамесъвременни алгоритми за криптиране игарантираме съхранението на резервникопия.
Въпреки мерките, които прилагамеза защита на личните данни, ние сменаясно, че по принцип предаването наинформация по интернет или други публичнимрежи не е напълно безопасно, катосъществува риск данни да се преглеждати използват от неупълномощени третистрани. Ние не можем да поемем отговорностза тези уязвимости на системи, които неса под нашия контрол.

Вашите права въввръзка с данните Ви

Ако сте предоставилиВаши лични данни на онлайн магазинrosini.bg, Вие имате право повсяко време:

 • да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт като влезете във Вашия профил (линк към ВХОД) в страницата rosini.bg

 • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от rosini.bg, може да заявите на следния линк: https://rosini.bg/index.php?route=module/isenselabs_gdpr/personal_data_request. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

 • Право на преносимост – Ви можете да свалите по всяко време или да получите данните за Вашия профил директно през профила чрез опцията (експорт на данни/гдпр инструменти) или с искане по имейл

 • Право на коригиране на личните Ви данни или да поискате това да бъде направено вместо Вас, като се свържете с нас тук

 • Право да откажете обработване на личните Ви данни, когато има законни основания за това. Можете да заявите това Ваше право на: https://rosini.bg/index.php?route=module/isenselabs_gdpr

 • Право да откажете получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации, като промените настройките си в профила от следния линк: https://rosini.bg/index.php?route=account/login

 • Право на изтриване (да бъдете забравени) – всичките Ви данни, заедно с потребителския профил ще бъдат заличени. Данните Ви върху вече издадени фактури и поръчки ще бъдат съхранени спрямо нормативните уредби за данъчен контрол. Заявка да бъдете забравени можете да подадете от тук: https://rosini.bg/index.php?route=module/isenselabs_gdpr/deletion_request

 • Право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако смятате, че са нарушени Вашите права за защита на данните.
  Комисия за защита на личните данни:
  Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
  Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
  Телефон 02 915 3 518
  Интернет страница www.cpdp.bg

За да направим посещенията Ви на сайта rosini.bg възможно най-функционални, ние използваме cookies или т.нар. бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се изтеглят на крайно устройство (напр. компютър или смартфон) и се запазват на интернет браузъра, когато потребителят посети даден уебсайт. Те позволяват на сайта да функционира правилно, да разпознава устройството на потребителя, да съхранява известна информация относно предпочитанията на потребителя или за минали действия като напр. избор на език, размер на шрифта, предпочитания за онлайн поверителност, кошница с покупки,показване на подходящи реклами и много други, които се съхраняват за определен период от време, за да не се налага да се въвежда информацията отново.

Бисквитките се използватс цел да предложим на потребителитесъдържание, адаптирано към Вашитеконкретни нужди и подпомагат усилиятани да предоставяме услуги, които савъзможно най-добре пригодени към потребителя.
За да разглеждате нашия сайт, не е необходимо да се регистрирате или да предоставяте лична информация.При зареждане на страницата rosini.bg и при преглед на нейното съдържание се използват „бисквитки”, които позволяват нейното правилно функциониране. Можете да промените даденото съгласие за приемане на „бисквитки” по всяко време от този линк: https://rosini.bg/index.php?route=module/isenselabs_gdpr, както и да настроите браузъра си да блокира „бисквитките”. В този случай е важно да знаете, че когато откажете използването на „бисквитки”, е възможно използването на някои от услугите на магазина да не работят правилно или да бъде изцяло или частично невъзможно. Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна настройките на „бисквитките”. Тези настройки се намират обикновено в „Опции” или в менюто „Предпочитани” на Вашия браузър. За да откриете тези настройки, можете да използвате опцията „Помощ” на браузъра си за повече детайли.

„Бисквитките” или другите подобни технологии сами по себе си не изискват лична информация и в много случаи дори не идентифицират личността на интернет потребителя. Но има ситуации, в които личните данни могат да бъдат събирани чрез използването на „бисквитки” за улесняване на някои функции на потребителя или да му предоставят усещане, което е пригодено до неговите предпочитания. Тези данни са шифровани по начин, който прави невъзможен неоторизирания достъп до тях.
Име Описание на бисквитката Валидност
PHPSESSID Личен номер на сесията Ви, като потребител в сайта До затваряне на сайта
cookieconsent_status Запазва избора ви за използване на бисквитки (дали сте съгласни с тях) 1 година
currency Запазва предпочитана от вас валута (за този сайт) 1 месец
fbm_* Това е бисквитка на Facebook, която ни помага да определим кои от нашите потребители са избрали да свържат акаунта си с този от Facebook 1 година
jrv Бисквитка свързана с Google Analytics 1 месец
language Запазва предпочитания от вас език 1 месец